Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 1 от 23.3.2012
 

Решение № 205/1 от 20/03/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Две могили
 Пощенски код: 7150
 За контакти
 Електронна поща: dvemogili@mbox.digsys.bg
 Факс: 08141 2254
 Адрес: бул. "България" № 84
 Град: Две могили
 Лице за контакт: Мариета Петкрова
 Интернет адрес на възложителя
 Телефон: 08141 2006
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "а" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:00
 Брой дни
 Дата: 17/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:00
 Дата: 07/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: конферентната зала на Община Две могили
 Час: 10:00
 Дата: 18/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител/и за извършване на инженеринг по проект - „Интегриран воден цикъл на град Две могили– изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 10000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Подробно описание на обекта на поръчката се съдържа в Техническите спесификации, Книга II, Том II от документацията за участие. Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00621
 Уникален номер: 0002
 Уникален номер: 2012
 Номер: 49747
 Дата: 15/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 106
 Дата: 13/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: СОФИЯ
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация: Удължаване на сроковете за получаване на оферти, съответно срока за получаване на документацията за участие и датата на отваряне на оферти се налага в резултат на обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата № 106 от 13.02.2012 г. със жалба вх. № Ж-15 от 24.02.2012 г., с която е поискана временна мярка "спиране на процедурата" на основание чл. 120а, ал. 1 от ЗОП. Със Заповед № 148-1 от 27.02.2012г.на Кмета на Община Две могили е спряна процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка или постановяване на решение по жалбата. С Определение № 251 от 07.03.2012 г. на КЗК е отхвърлено искането за налагане на временна мярка "спиране на процедурата", което е влязло в сила на 14.03.2012 г., в следстсвие на което със заповед № 183 от 14.03.2012 г. процедурата е възобновена.

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 22/03/2012