Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 3 от 21.3.2012
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Министерство на околната среда и водите
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт: Дирекция "Европейски и международни проекти"
 E-mail: m.zapryanova@moew.government.bg
 Факс: 00359 29872355
 Пощенски адрес: София 1000, бул."Кн.М.Луиза"22
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: София
 На вниманието на: Мариела Запрянова
 Адрес на възложителя: http://www.moew.government.bg/
 Телефон: 00359 29406645
 Адрес на профила на купувача
 Страна: България

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: околна среда
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган:

 Заглавие: Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово.

ІІ.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

 Място: Северна и Източна България
 код NUTS: BG3

ІІ.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Ако е известна, прогнозна стойност на строителството, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Партиди: ДА
 Прогнозна стойност
 Описание: Изгребване и извозване на отпадъците от съществуващите сметища до регионално депо за битови отпадъци; Почистване на терена; Работи по възстановяване състоянието на терена; Строителни работи, свързани с озеленяването. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности при спазване изискванията на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Наредба 26/1996 г.).
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45112000: Изкопни и земни работи
 Доп. предмети: 90722300: Услуги по рекултивиране на земя
 Доп. предмети: 90513000: Услуги по превозване на отпадъци

ІІ.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

Предвидена дата за (ако е известна) начало на процедурите за възлагане

 Предвидена дата за начало
 Дата за завършване
 дни
 Дата за начало
 Срок на действие в месеци

ІІ.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA): НЕ

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Срокът за изпълнение на поръчката е различен за всяка една от обособените позиции и се пресмята от датата за започване на строителните работи съгласно договора за всяка обособена позиция.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат (ако са известни и само в случай на поръчки за строителство):

 Условия: Поръчката се финасира с национални средства във връзка с изпълнението на проект по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94 на ЕС) 2000/BG/16/P/PE/002 - „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: Поръчката е свързана с проект по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94 на ЕС) 2000/BG/16/P/PE/002 - „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”.

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до Официален вестник на Европейския съюз с изх. №2012 - 029568/24.02.2012 г.

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство: www.nap.bg
 Закрила на заетостта и условия на труд: www.moew.government.bg
 Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.mlsp.government.bg

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана.
 : 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Изгребване и извозване на отпадъците от съществуващото сметище до регионално депо за битови отпадъци - гр. Монтана; Почистване на терена; Работи по възстановяване състоянието на терена; Строителни работи, свързани с озеленяването.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45112000: Изкопни и земни работи
 Доп. предмети: 90722300: Услуги по рекултивиране на земя
 Доп. предмети: 90513000: Услуги по превозване на отпадъци

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Изгребване и извозване на отпадъците от съществуващото сметище до регионално депо за битови отпадъци - гр. Монтана; Почистване на терена; Работи по възстановяване състоянието на терена; Строителни работи, свързани с озеленяването; При необходимост и други дейности.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 14

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация: Срокът за изпълнение посочен в т. 4) се пресмята от датата за започване на строителните работи, съгласно договора и включва 12 месеца за извършване на строителните работи и 2 месеца срок за приемане изпълнението на обекта.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово.
 : 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Изгребване и извозване на отпадъците от 4 броя съществуващи сметища разположени в с.Агатово, с.Градница, с.Крушево и с.Душево до регионално депо за битови отпадъци - гр. Севлиево; Почистване на терена; Работи по възстановяване състоянието на терена; Строителни работи, свързани с озеленяването.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45112000: Изкопни и земни работи
 Доп. предмети: 90722300: Услуги по рекултивиране на земя
 Доп. предмети: 90513000: Услуги по превозване на отпадъци

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Изгребване и извозване на отпадъците от сметищата до регионално депо за битови отпадъци - гр. Севлиево; Почистване на терена; Работи по възстановяване състоянието на терена; Строителни работи, свързани с озеленяването.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация: Срокът за изпълнение посочен в т. 4) се пресмята от датата за започване на строителните работи, съгласно договора и включва общо 10 месеца за извършване на строителните работи за всички обекти (4-те сметища) и 2 месеца срок за приемане изпълнението на обектите.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)