Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 8 от 18.10.2011
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

 Официално наименование: "КонтурГлобал Марица Изток 3" - АД
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт: отдел ОП и Снабдяване
 E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
 Факс: 042 663610
 Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски 103, ет. 5
 Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 На вниманието на: Валентина Манева
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя
 Телефон: 042 663712
 Адрес на профила на купувача
 Страна: България

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

 Основна/и дейност/и: електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:

 Наименование: Модификация на котел в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", България посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на нормализирани NOx емисии под 180 mg/Nm3 (нормализирани при 6% O2)

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG344
 Място на изпълнение: ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", с. Медникарово, 6294 област Стара Загора
 Тип доставки
 Тип строителство: Проектиране и изпълнение
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
 Брой изпълнители
 Рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

 Описание: Анализ на оперативни данни, преглед на текущото състояние и проекти на котел, въздушна и горивна системи; Проектиране на първични мерки за модификации с цел намаляване на нивото на нормализирани NOx емисии под 180 mg/Nm3 (нормализирани при 6% O2). Изработване и издаване на чертежи за производство и монтаж в съответствие с ЕС и българските стандарти и наредби, издаване на O & M Ръководства (ръководства за експлоатация и поддръжка) за всички засегнати съоръжения. Надзор при производството и монтажа на всички проектирани модификации. Въвеждане в експлоатация и провеждане на проби. Изработка и издаване на екзекутивни чертежи. Опция за производство на всички проектирани модификации. Опция за монтаж на всички проектирани модификации. Опция за дизайн на модификации на останалите 3 котела в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Котлите изгарят лигнитни въглища с калоричност между 1400 и 1750 ккал / кг. Всеки котел захранва 227 MW турбина. Опция за производство на всички проектирани модификации за останалите 3 котела. Опция за монтаж на всички проектирани модификации за останалите 3 котела;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 42162000: Парогенераторни котли

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъдат представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Ще бъдат приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

Ако е известна, прогнозната стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи; посочете само цифри):

 Описание: съгласно техническа спецификация
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание: - Опция за производство на всички проектирани модификации; - Опция за монтаж на всички проектирани модификации; - Опция за проектиране на модификации на останалите 3 котела в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"; - Опция за производство на всички проектирани модификации за останалите 3 котела; - Опция за монтаж на всички проектирани модификации за останалите 3 котела;
 Опции: ДА
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци: 12
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

 Дата за завършване: 31/10/2012
 Срок в дни
 Дата за начало: 15/02/2012
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)

 Описание: Гаранция за участие - 10 000.00 Евро

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

 Условия: Съгласно договорен график за плащане, който ще предвижда плащане при постигане на договорени етапи. Плащането се извършва в 60-дневен срок след представяне на данъчна фактура за съответната сума и двустранно подписан приемно- предавателен протокол, по банков път с платежно нареждане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи)

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА
 Условия: Възлагането на опциите става след писмено уведомяване от страна на Възложителя. Срокът за изпълнение на всяка една опция ще бъде уговорен в сключения договор, като крайният срок за зъвършване на проектирането на модификациите, производството, монтажа, и въвежадне в експлоатация на всички 4 блока е 31.08.2015 г.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията:

 Документи и информация: 1. Документ за регистрация на участника - юридическо лице. Удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридически лица и едноличните търговци със седалище в Република България и съответен еквивалентен документ в заверен превод за чуждестранни юридически лица. 2. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. При наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП, участниците се отстраняват от участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи):

 Документи и информация: 1. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части от за 2008, 2009, 2010, и 2011 към датата на процедурата, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен – /да се представи копие заверено с „Вярно с оригинала”./ 2. Информация за общия оборот и оборота от услугите, предмет на поръчката за период 2008-2011 към датата на процедурата, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си: минимален оборот от дейности свързани с предмета на поръчката за последните три години е 8 млн. Евро 3. Удостоверения от банки или копия от застраховки за професионална отговорност

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи):

 Документи и информация: 1. Заявление за участие. Списък на документите, съдържащи се в заявлението ; 2. Кратко представяне на фирмата; 3. Списък на основните договори изпълнени през последните пет години, включително място на изпълнение, стойностите и възложителите; 4. Референции за извършени дейности по предмета на поръчката както следва: - минимум една референция за успешно извършена модификация на котел изгарящ лигнитни въглища за редуциране на нивото на NOx емисии чрез първични мерки под 200 mg/ Nm3 (нормализирани при 6 %О2) захранващ турбина с капацитет по-голям от 200 MW. - минимум 2 референции за успешно извършена модификация на котли (в различни електроцентрали) чрез първични мерки за редуциране на нивото на NOx емисии под 200 mg/ Nm3 (нормализирани при 6 %О2) в допълнение към референцията по предходната точка; - минимум 3 допълнителни референции за успешно извършени модификации на котли чрез първични мерки за редуциране на нивата на NOx емисии под 500mg/ Nm3; - Най-малко две от референциите трябва да са за успешно извършени модификации на котли в електроцентрали на територията на Европейския Съюз с цел демонстриране на познаване на Европейските стандарти и нормативни уредби; - Най-малко две от референциите трябва да са за дейности извършени през последните пет години; - Най-малко една референция за способността на кандидата да изпълни детайлно проектиране по горивна техника и технология; 5. Сертификат по система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 6.Документ за закупена документация за участие в процедурата . Стойността на документацията е в размер на 240 Евро с вкл. ДДС. 7.Документ за внесена гаранция за участие - оригинал. 8.Декларация от участника, относно използването на подизпълнители при изпълнението на поръчката, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие- оригинал. Непредставяне на някой от гореописаните документи е основание за отстраняване на Участника.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи):

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати: НЕ
 Вид процедура: Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите случаи)

 Номер: 74-1671-11

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Време: 10:00
 Цена: 240
 Условия: Получаване на документацията: по имейл или на адрес "КонтурГлобал Марица изток 3" - АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, отдел ОП и Снабдяване, от 9.00 до 15.00 часа срещу представен документ за закупена документация платени в брой или по банкова сметка в SG Експрес банк АД, клон София, IBAN № BG35 TTBB 9400 1521 0392 96, BIC: TTBB BG22
 Дата: 11/11/2011
 Валута: EUR

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 09:30
 Дата: 21/11/2011

ІV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци: EN

ІV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите
 Място: Административна сграда, ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", с. Медникарово, 6294, област Стара Загора
 Час: 10:00
 Лица: Участиници или техни упълномощени представители
 Дата: 21/11/2011

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график

VІ.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите или програмата/ите:

 Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 14.10.2011 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ, при необходимост, рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 14/10/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование: "КонтурГлобал Марица Изток 3" - АД
 Пощенски код: 6294
 Място/места за контакт: отдел ОП и Снабдяване
 E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
 Факс: 0035942 663610
 Пощенски адрес: обл. Стара Загора, общ.Гълъбово
 Град: с. Медникарово
 На вниманието на: Валентина Манева
 Интернет адрес
 Телефон: 0035942 663712
 Страна: България

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документи относно динамична система за покупки)

 Официално наименование: "КонтурГлобал Марица Изток 3" - АД
 Пощенски код: 6294
 Място/места за контакт: отдел ОП и Снабдяване
 E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
 Факс: 0035942 663610
 Пощенски адрес: обл. Стара Загора, общ.Гълъбово
 Град: с. Медникарово
 На вниманието на: Валентина Манева
 Интернет адрес
 Телефон: 0035942 663712
 Страна: България

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование: "КонтурГлобал Марица Изток 3" - АД
 Пощенски код: 6294
 Място/места за контакт: отдел ОП и Снабдяване
 E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
 Факс: 0035942 663610
 Пощенски адрес: обл. Стара Загора, общ.Гълъбово
 Град: с. Медникарово
 На вниманието на: Валентина Манева
 Интернет адрес
 Телефон: 0035942 663712
 Страна: България