Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 4 от 18.10.2011
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Габрово
 Пощенски код: 5300
 За контакти: Община Габрово
 Електронна поща: nenkova@gabrovo.bg
 Факс: 066 809371
 Адрес: пл. Възраждане № 3
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Габрово
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Севдалина Ненкова
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.gabrovo.bg
 Телефон: 066 818400
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Р.България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: "Ремонт на помещенията за Областен информационен център в Община Габрово"

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG322
 Място на изпълнение: Административна сграда на Община Габрово - пл. Възраждане № 3
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Обособяват се две работни помещения: едното за обучения на малки групи, презентации, семинари, а второто административно с три работни места. До входа е предвиден нов санитарен възел с преддверие-умивалня и две клетки, едната от които, за хора с физически увреждания. До входа е обособено преддверие /виндфанг/. Коридорът се осветява индиректно, посредством новопредвидени стъклени витрини. Цялостното преустройство максимално се съобразява с конструкцията на сградата, която не се засяга. Събарят се малки участъци от неносещи зидове и се зазиждат съществуващи отвори. Таваните се понижават и се изпълняват с гипс-картон. Съществуващата дограма се подменя с нова с вградени щори. Стъклата на прозорците в санитарния възел се предвиждат полупрозрачни /мат-опал/. Обзавеждането не е предмет на настоящата поръчка. Електроинсталацията се отделя в самостоятелно ел. табло, в което ще се монтира контролен електромер за под-мерене. Изгражда се нова В и К инсталация със самостоятелен водомер, която се присъединява към съществуващата такава в сутерена на сградата. За нуждите на противопожарна защита е предвиден ПП хидрант с проекта за реконструкция на ул. Съзаклятие. Предвижда се отоплението и охлаждането на помещенията да се осъществи локално за обекта с климатична система.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Сагласно КСС
 Прогнозна стойност: 60597.94
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни: 90
 Начална дата
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранция за участие в процедурата в размер на 606 /шестстотин и шест лева/ лв., представена в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя - Община Габрово - банка "ДСК" ЕАД - Финансов център Габрово, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 52 STSA 9300 3305 016 910 или банкова гаранция в полза на Община Габрово.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на поръчката. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Поръчката е финансирана от ОП "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Плик 11.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника /в оригинал/.2. Оферта (Образец №1)3. Документ за регистрация на участника.4. Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл.33 от Закона за търговския регистър.5.Копия от отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2008г., 2009г. и 2010г.) – за юридическите лица; съответно, за физически лица - официален документ, удостоверяващ дохода (годишни данъчни декларации) за всяка една от последните 3 години.6. Заверени копия на справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за всяка от предходните три години (2008г., 2009г. и 2010г.).7. Застраховка "Професионална отговорност" по чл.171, ал.1 от ЗУТ. 8. Списък на изпълнени договори за изграждане и/или ремонт на обекти за сградно строителство през последните 3 /три/ години (2008г., 2009г., 2010г.);9. Препоръки за добро изпълнение на минимум два договора на стойност над 50 000 лв.,включени в списъка на договорите по т.1;10. Професионална автобиография и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на експерта/ите от инженерно-техническия състав на участника.11. Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи отIV или по-висока категория, придружено с валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.12. Декларация /свободен текст/ от участник- чуждестранно лице, което не е вписано в ЦПРС.13. Декларация /свободен текст/ , че участникът няма наложени с влязъл в сила акт санкции от ДНСК/РДНСК.14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП (Образец №6)15. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП (Образец №7) 16. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (Образец №8)17. Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП. (Образец №9)18. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП. (Образец №10)19. Декларация за участие като подизпълнител. (Образец №11)20. Документ за внесена гаранция за участие21. Документ за закупена документация за участие/копие/22. Декларация (свободен текст), че участникът е извършил оглед на обекта/че няма да се позове на грешка в предмета.23. Декларация от членовете на обединението. (Образец №12)24. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника. /ако е приложимо/25. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка. /ако е приложимо/26. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението. /ако е приложимо/Плик 21. Техническо предложение.(Образец №3)2. Непопълненият, а само подписан и подпечатан проект на договор. (Образец №15)Плик 3 Ценова оферта. (Образец №2)Възложителят отстранява от участие в поръчката всеки участник:а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП или изискуеми в документацията за участие в процедурата; б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП;в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. д) който е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или лице/а/, упълномощени от него с пълномощно приложено в офертата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1.Заверени копия от отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2008г., 2009г. и 2010г.) – за юридическите лица; съответно, за физически лица - официален документ, удостоверяващ дохода (годишни данъчни декларации) за всяка една от последните 3 години.2. Заверени копия на справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за всяка от предходните три години (2008г., 2009г. и 2010г.).3.Застраховка "Професионална отговорност" по чл.171, ал.1 от ЗУТ.
 Минимални изисквания: 1.Общ оборот за предходните 3 финансови години - в размер не по-малко от 200 000 лв. без ДДС.2. Оборот от сградно строителство, общо за предходните 3 финансови години - в размер не по-малко от 100 000лв. без ДДС. 3.Застраховката "Професионална отговорност" следва да е със срок на валидност не по-малко от 90 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите и да отговаря на предмета на поръчката.При обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението като цяло, а застраховката следва да бъде представена от поне един от членовете в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изпълнени договори за : изграждане и/или ремонт на обекти за сградно строителство през последните 3 /три/ години (2008г., 2009г., 2010г.);2. Препоръки за добро изпълнение на минимум два договора на стойност над 50 000 лв.,включени в списъка на договорите по т.1;3. Професионална автобиография и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на експерта/ите от инженерно-техническия състав на участника. 4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи отIV или по-висока категория, съгласно ЗУТ, придружено с валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономичеко пространство- заверено отучастника копие.5. Декларация /свободен текст/ от участник- чуждестранно физическо или юридическо лице, което не е вписано в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичния документ, посочен в т.4, в която декларира, че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС , отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.6. Декларация /свободен текст/ , че участникът няма наложени с влязъл в сила акт санкции от ДНСК/РДНСКи/или съответния еквивалентен орган в други държави или държавата на участника.
 Минимални изисквания: 1. През предходните три години да има изпълнени минимум 2 /два/договора, доказващи опит на участника св СМР обекти сградно строителство, на стойност всеки не по-малко от 50 000лв. без ДДС.2. В препоръките да са посочени стойността на договора, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3. Участникът да осигури за срока на изпълнение на договора задължителния инженерно-технически състав, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката, а именно - технически ръководител с професионална квалификация, отговарящана изискванията на чл.163а, ал.2 и ал.4 от ЗУТ или еквивалентна правна норма, съгласно националното законодателство (за чуждестранни физически лица); Участникът може да покрие изброените по-горе изисквания с един или повече експерти, притежаващи необходимата квалификация.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: Техническа оценка (тежест : 50)
 Показател: Финансова оценка(тежест : 50)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 16:30
 Цена: 21
 Условия: Документацията за участие в процедурата се закупува в деловодството на Община Габрово, на адрес гр. Габрово , пл. Възраждане №3, всеки работен ден между 8:30ч. и 16:30ч., срещу заплащане в касата на Общината или срещу представяне на платежен документ за внесена сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.
 Дата: 18/11/2011
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:30
 Дата: 28/11/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Зала на третия етаж в сградата на Община Габрово
 Час: 11:00
 Лица: Представляващите участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за Представляващите участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 29/11/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: Проект 0060-ОГО- 3.3."Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово" по ОПТП

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 18/10/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава