Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 13 от 20.4.2011
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

 Официално наименование: Народно събрание на Република България
 Пощенски код: 1169
 Място/места за контакт: дирекция "Управление на собствеността"
 E-mail: sbto@parliament.bg
 Факс: 02 9809677
 Пощенски адрес: пл. "Народно събрание" № 2
 Адрес за Допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за Конкурсна програма: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 На вниманието на: Татяна Василева, Мария Ненова
 Адрес за изпращане на заявления за участие: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Интернет адрес/и: www.parliament.bg
 Телефон: 02 9393546; 02 9393197
 Страна: Република България

I.2) Вид на възлагащия орган и негова основна дейност или дейности

 Основна/и дейност/и на възложителя: законодателна дейност
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност или дейности на възложителя

(конкурс, обхванат от Директива 2004/17/ЕО - Специални сектори)

 Основна/и дейност/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ /ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІI.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на конкурса за проект/проекта, предоставено от възлагащия орган/възложителя:

 Заглавие: Открит конкурс за придобиване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”

ІІ.1.2) Кратко описание

 Кратко описание: Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” : 1. Части по архитектура, интериор и обзавеждане и конструкции: а) архитектурна; б) интериор и обзавеждане; в) конструктивна; 2. части по инсталационни мрежи на техническата инфраструктура: а) електрическа; б) отопление, вентилация и климатизация; в) водоснабдяване и канализация.

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71200000: Архитектурни и свързани с тях услуги

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Критерии за подбор на участници (в приложимите случаи):

 Критерии за подбор: В открития конкурс, при спазване изискванията за анонимност, се представят следните документи: заявление за участие; копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице – копие от документа за самоличност; оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние по регистрацията на участника - когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за получаване на проекти, за чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от регистрация по ЕИК по БУЛСТАТ (когато е приложимо); копие от регистрацията по ЗДДС (ако има такава); декларация(и) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 8 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране (НПКУПИП); декларация по чл. 23, т. 3 във вр. с чл. 22, ал. 2 НПКУПИП; декларация по чл. 22, ал. 2 НПКУПИП; копия от валидни удостоверения за притежавана пълна проектантска правоспособност съгласно ЗКАИИП и членство в съответната камара. В случаите, в които участник е проектантско бюро, следва да се представи удостоверението по чл. 8 от ЗКАИИП; копие от документ за закупена от възложителя документация; справка - административни сведения за участника.

ІІІ.2) Участието е ограничено до определена професия

Ако да, посочете професията:

 Изисква ли се определена професия?: ДА
 Професия: Проектант-архитект/инженер, с пълна проектантска правоспособност

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид конкурс

 Минимален брой
 Вид конкурс: открит
 Максимален брой
 Брой участници

ІV.2) Имена на вече избрани участници (в случай на ограничен конкурс)

ІV.3) Критерии, които ще се прилагат при оценяването на проектите

 Критерии за оценка: 1. Комплексно функционално решение и архитектурно оформление, отношение към интериора, съгласно заданието за проектиране - до 40 т.; 2. Главен вход - до 20 т.; 3. Осветление - до 15 т. 4. Икономическа целесъобразност - до 15 т.; 5. Рационално решение на инсталациите - до 10 т.

ІV.4) Административна информация

ІV.4.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.4.2) Условия за получаване на документи за поръчката и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 25.83
 Условия и начини за плащане: Документацията, с цена 25.83 лева без ДДС, се получава всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч., от датата на обнародване на обявлението за открития конкурс за проект в “Държавен вестник” до 15.08.2011 г. след заплащането й на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър І" № 1, четвърти етаж, стая 405а, от 9:00 до 16:00 ч., тел. 02 939-24-50 и 02 939-30-69. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за сметка на лицето.
 Дата: 15/08/2011
 Валута: BGN

ІV.4.3) Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

 Час: 17:30
 Дата: 15/08/2011

ІV.4.4) Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати (в приложимите случаи)

 Дата

ІV.4.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Езици

ІV.5) Награди и жури

ІV.5.1) Ще се връчва/т награда/и

Ако да, брой и стойност на наградата/ите, която/ито ще се връчва/т (в приложимите случаи)

 Ще се връчва награда: ДА
 Брой и стойност на наградата: Наградният фонд, определен в открития конкурс, е в размер 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева. Същият се разпределя съобразно класирането, както следва: 1. Първа награда - 15 000 (петнадесет хиляди) лева; 2. Втора награда - 10 000 (десет хиляди) лева; 3. Поощрения - две, всяко по 1 000 (хиляда) лева.

ІV.5.2) Подробности относно плащанията за всички участници (в приложимите случаи)

 Информация за плащанията: Наградният фонд е разпределен съгласно предходната точка - ІV.5.1. Освен наградите са предвидени две поощрения , всяко по 1 000 (хиляда) лева.

ІV.5.3) Последващи поръчки: на спечелилия или на един от спечелилите конкурса ще бъдат възложени поръчките за услуги, които следват провеждането на конкурса

 Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка: ДА

ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възлагащия орган/възложителя

 Решението на журито е задължително: ДА

ІV.5.5) Имена на избраните членове на журито (в приложимите случаи)

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Конкурс за проект във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма: НЕ
 Проект/програма

VІ.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Откритият конкурс за проект е таен (анонимен) и ще се проведе като едноетапен съгласно чл. 5, т. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 НПКУПИП. Процедурата се провежда съгл. гл. VІІІ ЗОП и НПКУПИП. 
Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 20.04.2011 г.

VІ.3) Процедури по обжалване (представете информация само в случай на конкурс за проект във връзка със специалните сектори)

VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

VІ.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.3.2 ИЛИ, при необходимост, рубрика VІ.3.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: 10-дневен съгласно чл. 120 ЗОП

VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

VІ.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 20/04/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование: Народно събрание на Република България
 Пощенски код: 1169
 Място/места за контакт: Татяна Василева, Мария Ненова
 E-mail: sbto@parliament.bg
 Факс: 02 9809677
 Пощенски адрес: пл. "Княз Александър І" № 1
 Град: София
 На вниманието на: дирекция "Управление на собствеността"
 Интернет адрес: www.parliament.bg
 Телефон: 02 9393546; 02 9393197
 Страна: Република България

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да бъдат получени допълнителни документи

 Официално наименование: Народно събрание на Република България
 Пощенски код: 1169
 Място/места за контакт: Гергана Ковачка
 E-mail: gkovachka@parliament.bg
 Факс
 Пощенски адрес: пл. "Княз Александър І" № 1
 Град: София
 На вниманието на: дирекция "Парламентарен бюджет и финанси"
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9392450; 02 9393069
 Страна: Република България

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени проектите/заявленията за участие

 Официално наименование: Народно събрание на Република България
 Пощенски код: 1169
 Място/места за контакт: Станка Арсова
 E-mail
 Факс: 02 9813131
 Пощенски адрес: пл. "Народно събрание" № 2
 Град: София
 На вниманието на: отдел "Обща канцелария"
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9392371
 Страна: Република България