Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 153 от 7.3.2011
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Петрич
 Пощенски код: 2850
 За контакти: инж. Петя Кънчева
 Електронна поща: oa_petrich@mbox.contact.bg
 Факс: 0745 62090
 Адрес: ул. "Цар Борис ІІІ" № 24
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Петрич
 Лице за контакти: инж. Петя Кънчева
 Адрес на възложителя: www.petrich.bg
 Телефон: 0745 69131
 Адрес на профила на купувача
 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

 Наименование: “Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в най-южната й част от моста на “Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич”

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

 Място: гр.Петрич
 NUTS код: BG413

ІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: НЕ
 Прогнозна стойност: 672747
 Описание: Изграждане на съоръжения по протежението на река Луда Мара, които да предпазят гр. Петрич от наводнения. С цел създаване на трайно решение за защита от наводнения на гр. Петрич при преминаване на високи води е предвидено изграждането на монолитни бетонни подпорни стени по левия и десния бряг на реката с височина 2.50 м, 3.00 м. и 6.00 м в различните участъци. Предвидено е стената да се изпълнява върху добре почистена земна основа след достигане на проектната кота за основата чрез изкопи. Предвидено е и полагането на дренажен материал зад стените от сортиране на изкопаната речна баластра. Почистване на речното корито на част от дървесната и храстова растителност. Увеличаване на пропускателната способност на под мостовото пространство и повишаване на хидравличната осигуреност на моста "Йосиф” и ул. ”Перманик”. Предвижда се удълбочаване на съществуващите корита (канали) с около 90 cm. Дължина на предвидения за корекция участък.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45246400: Защитни речни съоръжения срещу наводнения
 Доп. предмети: 45246000: Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

 Планирана дата за начало
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 5

ІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, ако е известна):

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: ОП “Регионално развитие 2007-2013 г.”

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд
 Законодателство за опазване на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 28/02/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава