Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 105 от 28.2.2011
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Ловеч
 Пощенски код: 5500
 За контакти: общинска администрация Ловеч
 Електронна поща: obshtina@lovech.bg
 Факс: 068 601261
 Адрес: ул. "Търговска" №22
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Ловеч
 Лице за контакти: Камелия Вълчанова
 Адрес на възложителя: www.lovech.bg
 Телефон: 068 688280
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: местно самоуправление
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

 Наименование: "Избор на изпълнител на СМР по проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център в Община Ловеч"

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

 Място: гр. Ловеч
 NUTS код: BG315

ІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: НЕ
 Прогнозна стойност
 Описание: Извършване на СМР по части както следва:1.част архитектурна - Преустройство на помещения кота -+0.00 /първи етаж /, Преустройство на помещения на кота +2.80/ втори етаж/. 2. част водоснабдяване и канализация. 3. част електро - Слаботокови инсталации, Пожароизвестителна инсталация, Ел. инсталация за осветление и контакти, Демонтажни работи. 4. част отопление и инсталация - ВЕНТИЛАЦИЯ НА WC И АРХИВИ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ В ОПЕРАТИВЕН САЛОН,
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
 Доп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации
 Доп. предмети: 45310000: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
 Доп. предмети: 45343000: Работи по инсталиране на устройства за предотвратяване на пожари
 Доп. предмети: 42520000: Оборудване за вентилация

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

 Планирана дата за начало
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

ІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, ако е известна):

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: Оперативна програма "Техническа помощ"Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация.Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в БългарияНаименование на процедурата: Изграждане и функциониране на областни информационни центрове

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд
 Законодателство за опазване на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 28/02/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава