Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 35 от 21.2.2011
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Руен
 Пощенски код: 8540
 За контакти
 Електронна поща: obstina_ruen@mail.bg
 Факс: 05944 6476
 Адрес: ул. "Първи май" № 18
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: с. Руен
 Лице за контакти: Тургай Хасан
 Адрес на възложителя
 Телефон: 05944 6233
 Адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

 Наименование: Реконструкция на водопроводна система с. Добромир

ІІ.2) Обект на поръчката и място на строителството

 Място: в землището на с. Добромир, общ. Руен
 NUTS код: BG341

ІІ.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: НЕ
 Прогнозна стойност: 799376
 Описание: Предметът на настоящата поръчка включва дейности по изграждане на водопровод от съществуваща кранова шахта до проектен напорен водоем и захранващ водопровод от новия водоем до съществуващата водопроводна мрежа на селото. Новият водоем ще се изгражда извън населеното място, докато захранващият водопровод с дължина от 314 м е в населеното място. Към момента селото има изградена водопроводна мрежа. Съществуващият напорен водоем е разположен на недостатъчна височина за захранване на високите квартали на селото, освен това е с малък диаметър и е амортизиран.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
 Доп. предмети: 45000000: Строителни и монтажни работи
 Доп. предмети: 45230000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
 Доп. предмети: 45231000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни проводи

ІІ.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:

Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)

 Планирана дата за начало
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

ІІ.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите на строителство, ако е известна):

 Условия: Финансирането ще се осигури изцяло със средства от Оперативна програма "Развитие на селските райони" 2007-2013 г.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: "Програма за развитие на селските райони", мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд
 Законодателство за опазване на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 14/02/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на труда и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава