Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 7 от 29.4.2010
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Ловеч
 Пощенски код: 5500
 За контакти: Общинска администрация
 Електронна поща: obshtina@lovech.bg
 Факс: 068 601261
 Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търновска" № 22
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: гр. Ловеч
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Найден Вълчев
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.lovech.bg
 Телефон: 068 688203
 Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: местно самоуправление
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Определяне на изпълнител на СМР и СРР по проект: "Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч"

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG315
 Място на изпълнение: гр. Ловеч
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Предмет на поръчката е определяне на изпълнител на СМР и СРР по проект "Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч". Изпълнението на договора, предмет на поръчката, се финансира със средства на Европейския фонд за Регионално развитие и Държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Поръчката включва:- Рехабилитация на бул. "България" от о.т. 581 до о.т. 505 и бул. "Мизия" от о.т. 15 до о.т. 56, което включва: Разваляне на съществуваща асфалтобетонова пътна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо. Студено фрезоване на деформации на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване и транспортиране. Полагане на битумизирана основа. Поставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер). Полагане на тънкослойно асфалтово покритие. Направа на първи и втори(свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - "пясъчен" с фракции. Полагане на бетонови бордюри. Оформяне на места за достъп за хора с увреждания. Повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти по ниво. Демонтаж на съществуващ и направа на нов тротоар от бетонови плочи по бул. ”България”. Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с термопластична боя. Съществуващите автобусни спирки се запазват и ще бъдат преасфалтирани. Изграждане на джоб за една нова автобусни спирка на бул.”България”.- Осигуряване на достъпна градска среда в подлезите на гр. Ловеч, което включва Възстановяване на бетонното покритие на носещата конструкция. Монтиране на стълбищни подемници за придвижване на хора с увреждания. Двустранен монтаж към стена на праховопокрити метални парапети. Подмяна на ел.инсталацията и ВИК съоръженията. Направа на нова изравнителна циментова замазка и нови подови настилки и цокли по подземен коридор на подлеза, стълбищни рамена и междинни хоризонтални площадки. Монтаж на окачени тавани. Поставяне на охранителни решетки на входовете.- Благоустрояване на градски парк "Баш Бунар", което включва: Полагане на основа от минералбетон. Преасфалтиране 3 см ,вкл. рязане на асфалт. Полагане на армирана бетонова настилка и настилка с каменни плочи. Изкърпване на макадамова настилка и полагане на бетонови бордюри. Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение. Част Електро - осветление на алеите на градски парк “Баш Бунар” от ВЕЦ “Ловеч” до местн. “Трай Дянко”. Ремонт и изграждане на ВиК съоръжение за захранване с питейна вода. Монтаж на метални охранителни парапети. Възстановяване на дървена конструкция по съществуващи пейки. Изграждане на достъпна архитектурна среда.- Ремонт на съществуваща и изграждане на нови светофарни уредби в гр. Ловеч, което включва: Подмяна на светофарните стълбове и монтиране на нови допълнителни фундаменти; поставяне на конзоли за осигуряване на по-добрата видимост; подмяната на съществуващите пътни знаци.- Устойчиво развитие на зелената система в централната градска част, бул. "Мизия" и бул. "България", което включва: Изграждане на достъпна архитектурна среда. Демонтаж на съществуваща настилка от декоративни плочи на циментова замазка и плочопътека. Направа настилка от декоративни плочи на циментова замазка. Резитба на едроразмерни дървета с механизация. Изкореняване на пъновете Изсичане и изкореняване на храсти. Отстраняване на камъните от старите скални кътове. Разбиване на бетоновия постамент. Механична предпосевна обработка на коренообитаемия почвен слой. Трасиране и изпълняване на плочираната пътека. Изграждане на скален кът – алпинеум. Засаждане на едроразмерната дървесна растителност. Засаждане на храстите – живи плетове и храстови групи. Предпосевна обработка на почвата и презатревяване.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи
 Доп. предмети: 45233252: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
 Доп. предмети: 45316212: Работи по инсталиране на светофари
 Доп. предмети: 45112700: Строителни работи, свързани с озеленяването
 Доп. предмети: 45236290: Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения
 Доп. предмети: 45221211: Подлез

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Подобект бул. "България", бул. "Мизия": 1. Земни работи. 2. Асфалтови работи. 3. Пътни работи. 4. Ремонт на настилката и пътното тяло. Подобект подлези. Подобект градски парк "Башбунар" 1. Детски площадки. 2. Ел. инсталации. 3. ВиК. Подобект Светофари: 1. Ремонт на съществуващи 4 бр. 2. Изграждане на 3 бр. нови светофарни уредби. Подобект "Зелена система"
 Прогнозна стойност: 7235810.66
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни: 365
 Начална дата
 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранцията за участие е в размер на: 72 000 лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банкова сметка на Възложителя или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участиеКогато участникът избере гаранцията да бъде внесена по банкова сметка на Възложителя той трябва да преведе сумата по сметка - IBAN BG22IORT80463300081201 BIC IORTBGSF , при банка "Инвестбанк" - АД, клон Ловеч. Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде по образец на Възложителя, да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 /сто и двадесет / календарни дни, считано от крайната дата за представяне на Офертата. При сключване на договора Участникът определен за изпълнител представя гаранция за пълния размер на предоставения аванс, както и гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 /пет/ процента от цената без ДДС на договора. Същите могат да бъдат внесени по банков път или да се представят под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Оферираните от участниците в процедурата цени не трябва да надвишават посочената прогнозна стойност на поръчката. Разплащането по договора ще става по следната схема:Разплащането по договора ще става по следната схема:Авансово плащане еднократно в размер на 20% от стойността на Договора, при следните условия:-авансът се изплаща в срок до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол Образец 2 и Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранция за аванс, покриваща пълния размер на аванса.-сумата на аванса се приспада пропорционално от всяко междинно плащане-авансът се предоставя безлихвено- възложителят не носи отговорност при забава плащането на аванса поради причини, които не е могъл да предвиди.Междинни плащания:- първо междинно плащане /в размер до 15 %/ след съставяне и подписване на Протокол за приемане на извършени СМР по образец на Управляващия орган на ОПРР в края на 4 месец от съставяне и подписване на протокол Образец 2 и Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Плащането е в 30 дневен срок от издаване на фактурата; - второ междинно плащане /в размер до 15 %/ след съставяне и подписване на Протокол за приемане на извършени СМР по образец на Управляващия орган на ОПРР в края на 8 месец от съставяне и подписване на протокол Образец 2 и Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Плащането е в 30 дневен срок от издаване на фактурата; - трето междинно плащане /в размер до 30 %/ след съставяне и подписване на Протокол за приемане на извършени СМР по образец на Управляващия орган на ОПРР в края на 12 месец от съставяне и подписване на протокол Образец 2 и Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Плащането е в 30 дневен срок от издаване на фактурата; Окончателно плащане - извършва се в 30 дневен срок след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта/ Разрешение за ползване на обекта и изготвяне на справки за авансовото, междинните плащания и окончателната стойност на дължимата сума.Общият размер на авансовото и междинните плащания не трябва да надвишава 80 % от стойността на Договора.Предварително обявената схема на плащане не подлежи на промяна и не зависи от предложения от Участника срок за изпълнение.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Договорът за създаване на обединение трябва да е нотариално заверен, а участниците в обединението/ консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/ консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на Офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Списък на документите, съдържащи се в Офертата; 2. Декларация за участие; 3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, Участникът – юридическо лице или едноличен търговец прилагат удостоверение за актуално състояние със срок на валидност 6 месеца от датата на издаването му. Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран(за юридическо лице, което не е регистрирано в България). Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност. 4. Договор за създаване на обединение - в случай че е приложимо; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата. 6. Копия от документи за данъчна регистрация, БУЛСТАТ, и регистрация по ЗДДС. 7. Документ за внесена гаранция за участие. 8. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 9. Декларация за приемане на етичните клаузи на процедурата; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП. 11. Парафиран Проект на договор. 12. Споразумение за съвместна дейност по ЗЗБУТ - не се попълва но се парафира, включително от подизпълнителите, ако се предвижда участието на такива. 13. Декларация за участието на подизпълнители. 14. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв.Офертата се състои от три плика - един ОРИГИНАЛ и два плика КОПИЕ . В плика ОРИГИНАЛ документите са в оригинал или копия заверени с текст ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, подпис и мокър печат. В пликовете КОПИЕ документите са точно копие на документите от плик ОРИГИНАЛ и удостоверени с текст „вярно с оригинала”, подпис и печат. Съдържанието трябва да бъде подредено в папка, като всяка страница е номерирана в съответствие с номерацията в списъка и поставена в непрозрачен запечатан плик, надписан съответно ПЛИК „А”- ОРИГИНАЛ, ПЛИК „А” - КОПИЕ,ПЛИК „Б”- ОРИГИНАЛ, ПЛИК „Б” – КОПИЕ. наименование на участника и процедурата.Трите плика /един ОРИГИНАЛ и два КОПИЕ/ се запечатват в общ плик надписан в горния десен ъгъл-името на поръчката.Комисията предлага за отстраняване участник който:офертата му надвишава посочената прогнозна стойност;документите в чиято Оферта не са запечатани, подредени и подвързани по подходящ начин (в папки, класьори и др.п.) по указания по-горе начин;не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и/или някой от посочените в т. 15.1. документи от документация; са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП ;е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;е включили някъде в Офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Референция за финансова стабилност от обслужваща банка – оригинал. 2. Удостоверение от банка за договорена действаща кредитна линия – оригинал. 3. Годишни финансови отчети за последните 3 /три/ години /2007, 2008, 2009 г./ – копия подписани и подпечатани на всяка страница. - Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а е приложено Удостоверение за актуално сътояние, Участниците трябва да представят заверени с мокър печат от НАП следните раздели: баланс, отчет за приходите и разходите, собствен капитал, отчет за паричните потоци и справка за приходи от строителството - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя.-Когато е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, но в търговския регистър не са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите отчети, Участниците трябва да представят заверени с мокър печат от НАП следните раздели: баланс, отчет за приходите и разходите, собствен капитал, отчет за паричните потоци и справка за приходи от строителството - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя - Когато е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и в националния регистър са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите отчети, Участниците не ги представят. - отнася се за подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя-Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя финансовите отчети съгласно националното му законодателство. Документите трябва да са преведени на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); 4. Декларация за общия оборот, за оборота от строителство за последните 3 /три/ години /2007, 2008, 2009 г./
 Минимални изисквания: 1. Участникът, а в случай на обединение всеки един от партньорите, трябва да има положителен финансов резултат за последните 3 /три/ финансови години /2007, 2008 и 2009 г./; 2. Годишен оборот на Участника от строителство за последните 3 /три/ финансови години /2007, 2008 и 2009 г./, да не е по-малко от прогнозната стойност на поръчката – 7235810,66 /седем милиона двеста тридесет и пет хиляди осемстотин и десет лева и 0,66/ 3. Участникът да притежава осигурени средства за финансиране – договорена действаща кредитна линия, не по-малко от 3 650 000 /три милиона шестстотин и петдесет хиляди/ лв.4. Участникът да се намира в трайни и добри взаимоотношения с утвърдени финансови институции, за което представя Референция за финансова стабилност от Банка, която има оценка на кредитния рейтинг най-малко BBB – съгласно системата за оценка на Standart & Poors и Fitch IBCA или BАА2 по Муудис.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Декларация със списък на 3 (три) договора, всеки на стойност минимум 4 000 000 /четири милиона/ лв. за последните 5 /пет/ години. Задължително за всеки деклариран договор се прилагат: - Копие от договорите;- Копие от препоръка за добро изпълнение. - Копие от Акт обр. 15 или удостоверение за въвеждане в експлоатация/ разрешение за ползване; 2. Декларация със списък на договори, доказващи опита на фирмата в изпълнението на тънкослойно покритие, светофари и озеленяване, за последните 5 /пет/ години. Задължително за всеки деклариран договор се прилагат: - Копие от договорите;- Копие от препоръка за добро изпълнение.- Копие от Акт обр. 15 и/или приемно-предавателен протокол. 3. Декларация с екипът за реализация. - копия от следните документи - диплома, трудова книжка, трудов договор, доказващи образователната, професионалната им квалификация и трудов стаж по специалността и удостоверение по ЗЗБУТ. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва Декларация (Формуляр № 18). Чуждестранните лица представят и Декларация (Формуляр № 19), за това че се задължават да поемам на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка и не са граждани на държава - член на ЕС, на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария - подава се от Участника. 4. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на Участника за последните три години.Прилага се справка актуално състояние на всички действащи трудови договори (оригинал) издадена от НАП. 5. Документ /талон и удостоверение/ за това, че Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строителство на обекти от първа до пета група, включително. Чуждестранните лица представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство. 6. Сертификати за внедрени системи за качество ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 7. Копие от сертификат на акредитирана лаборатория, включително и договор за услуга , ако лабораторията не е собствена на Участника; 8. Извлечение от инвентарна книга или копие от договор за доставка или лизинг. 9. Декларация за механизацията, с която разполага Участникът за изпълнение на поръчката. За доказване на собственото оборудване се прилага копие от инвентарна книга на дружеството или др. документи доказващи собствеността, а за наето оборудване – копия от договори за наем, лизингови договори и други еквивалентни. 10. Списък на основните материали, които ще се влагат в обекта. За съответните да се прилагат сертификат за качество или декларация за съответствие или други документи доказващи качеството на продукта. 11. Застраховка професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ .
 Минимални изисквания: 1. да притежава опит в изпълнението на „подобни обекти“ за последните 5 /пет/ години на 3 /три/ успешно изпълнени обекта, всеки на стойност минимум 4 000 000 лв. В случай, че Участникът участва като обединение водещия партньор трябва да е изпълнил минимум два обекта, които са с посочената по-горе стойност, а другите партньори – поне един.Под „подобни обекти” да се разбира строителство и/или рехабилитация на обекти от пътната инфраструктура (автомагистрали, пътища I, ІІ и ІІІ клас), общинска пътна мрежа, както и обекти, изпълнени в интензивно градско движение (в т. ч. могат да се включат изграждане и/или подмяна на съществуващи светофарни уредби, както и озеленяване). 2. Да притежава опит в полагане на тънкослойно покритие, изграждане и/или подмяна на съществуващи светофарни уредби, както и в озеленяване. Възложителят ще приеме, че това изискване е изпълнено, ако Участникът представи поне 2 (два) броя договори, приемателни протоколи и референции към тях, доказващи изпълнението на такива обекти, независимо от тяхната стойност. 3. да осигури екип за управление на работите, който да включва: - Ръководител екип – образователна степен магистър пътен или строителен инженер, отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, стаж по специалността минимум 5 години; - Технически ръководители - образователна степен магистър пътен инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, стаж по специалността минимум 3 години; - Координатор по ЗБУТ – съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2/2004 г. - Други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части.Екипът задължително трябва да включва следните специалисти: строителен инженер, пътен инженер, инженер – геодезист, електроинженер.Членовете на екипа за управление на работите трябва да са назначени на постоянен трудов договор с Участника или подизпълнителя. 4. да притежава необходимите квалифицирани работници и специалисти за изпълнение на поръчката.Участникът трябва да докаже, че разполага с назначени по трудов договор минимум 100 (сто) строителни работника.5.Участникът трябва да бъде вписан и регистриран в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строежи от първа до пета група.В случай, че Участникът участва като обединение, всички членове на обединението следва да са регистрирани за строежи от съответната група и категория строеж. (Минимум ІІІ категория строежи)6.Участникът, а в случай на обединение всички участници в него, както и подизпълнителите, да притежават внедрени системи за управление на качеството по ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007. Внедрените системи за качество следва да са действали не по-малко от 6 /шест/ месеца преди датата на откриване на настоящата процедура. 7. Участникът трябва да докаже, че разполага с Акредитирана лаборатория за контрол на качеството на вложените материали и продукция – собствена или с договор за услуга. 8. Да разполага с асфалтова база – собствена, лизингова или с договор за доставка. 9. Да разполага с поне един асфалтополагач, придружен от необходимия брой валяци за уплътняване на покритието, съгласно Техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ 2009 г. 10. Да разполага с механизация за полагане на тънкослойно покритие съгласно изискванията на техническата спецификация в Приложение №2Чуждестранните физически и юридически лица представят еквивалентни документи.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: Предлагана цена (тежест : 80 точки)
 Показател: Срок за изпълнение (тежест : 20 точки)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: НЕ
 Час: 16:00
 Цена
 Условия
 Дата: 27/05/2010
 Валута

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:00
 Дата: 07/06/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: Зала Общински съвет, гр. Ловеч
 Час: 10:00
 Лица: На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Упълномощаването следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
 Дата: 08/06/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: Поръчката се финансира от Оперативна програна "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 1: "Устойчиво интегрирано градско развитие", Операция 1.4., "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", схема за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-02/2008/010 "Подкрепа за подобряване на градската среда"

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация: Този документ е създаден в рамките на проект "Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-02/2008/010. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Съгласно чл. 64, ал.3 от ЗОП Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет адрес www.lovech.bg

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Всяко решение, действие или бездействие на Възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност пред Комисия за защита на конкуренцията. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършването на съответното действие.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Община Ловеч, Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване"
 Пощенски код: 5500
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: ул. "Търновска" 22
 Град: гр. Ловеч
 Интернет адрес
 Телефон: 068688 385
 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 26/04/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава