Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 35 от 20.10.2008
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Държавно предприятие Държавно ловно стопанство "Черни Лом"
 Пощенски код: 7800
 За контакти: инж. Петър Петров
 Електронна поща: ddspopovo@dag.bg
 Факс: 0608 24105
 Адрес: бул. "Михаил Маджаров" № 68
 Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Попово
 Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
 Лице за контакт: инж. Петър Петров
 Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя
 Телефон: 0608 22047
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: горско и ловно стопанство
 Вид на възложителя: Публичноправна организация

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)

 Основна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Закупуване и доставка на следните нови ДМА за нуждите на ДП ДДС „Черни Лом” гр. Попово, обл. Търговище - пет броя леки автомобили, среден клас, с нормална проходимост EURO IV или аналогично

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG134
 Място на изпълнение: гр.Попово, обл.Търговище
 Тип доставки: Покупка
 Тип строителство
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:

 Кратко описание: Закупуване и доставка на следните нови ДМА за нуждите на ДП ДДС „Черни Лом” гр. Попово, обл. Търговище - пет броя леки автомобили, среден клас, с нормална проходимост EURO IV или аналогично

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 34110000: Леки автомобили

ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):

 Има ли обособени позиции: НЕ
 Брой обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

 Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Общо количество: Закупуване и доставка на следните нови ДМА за нуждите на ДП ДДС „Черни Лом” гр. Попово, обл. Търговище - пет броя леки автомобили, среден клас, с нормална проходимост EURO IV или аналогично
 Прогнозна стойност: 145833
 Прогнозна мин/макс стойност (валута)
 Прогнозна мин. стойност
 Прогнозна макс. стойност
 Прогнозна стойност (валута): BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание: автомобилите следва да отговарян максимално на техническите изискванията посочени в документацията
 Има ли опции: ДА
 Прогнозен график - дни
 Месеци
 Дни
 Мин. брой повторения
 Макс. брой повторения
 Прогнозен график - месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

 

 Крайна дата
 Дни: 30
 Начална дата
 Месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):

 Депозити и гаранции: Размерът на гаранцията за участие в процедурата е:1458лв(хиляда четиристотин петдесет и осем лева) .Гаранциите за участие се представят под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата. Гаранциите за участие под форма на парична сума, се внася в касата или по банков път като същата следва да е постъпила по следната банкова сметка на ДП ДЛС – “Черни Лом”: IBAN-BG52BUIN70081015118314; BIC б.код: BUINBGSF; при ТБ “Алианц-България” АД- гр.Търговище, офис гр. Попово, до 16.30 часа на последния работен ден предхождащ деня определен за провеждане на процедурата, а банковата гаранция, учредена в полза на ДП-ДЛС “Черни Лом” безусловна и неотменяема в оригинал, издадена от български банки се прилага към конкурсните документи . Спечелиля процедурата участник при сключване на договора представя по свой избор гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение под форма на парична сума, се внася следната банкова сметка на ДП ДЛС – “Черни Лом”: IBAN-BG52BUIN70081015118314; BIC б.код: BUINBGSF; при ТБ “Алианц-България” АД- гр.Търговище, офис гр. Попово, като документа за внасянето й са представя при сключване на договора, а банковата гаранция, учредена в полза на ДП-ДЛС “Черни Лом ” безусловна и неотменяема се представя в оригинал при сключване на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия и начин на финансиране: Плащане съгласно проектодоговора към документацията

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване за създаване: не е задължително

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА
 Описание на особени условия: съгласно документацията за провеждане на процедурата

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изискуеми документи и информация: До участие в процедурата се допускат чуждестранни и/или български физически и юридически лица търговци по смисъла на търговския закон, или техните обединения, закупили документация за обекта, внесли гаранция за участие и отговарящи на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Кандидатът да е сертифициран и притежава сертификат за Стандарт ISO 9001:2000

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.Заявление за идентификация; Документ за закупени конкурсни книжа - оригинал или заверено копие.Документ за внесена гаранция за участие - оригинал или заверено копие.Заверено копие от решение за първоначална регистрация; Удостоверение за актуално състояние, (датата на издаване на удостоверението за актуално състояние следва да е не по-ранна от шест месеца, считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията).Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП - съгласно образеца приложен към документацията.Копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ.Копие от документ за регистрация по ЗДДС, ако лицето е регистрирано;. Заверено копие от удостоверение-сертификат за Стандарт ISO 9001:2000 на кандидата.Документи удостоверяващи техническата възможност за изпълнение на поръчката(съгласно изискванията на документацията за провеждане на процедурата); Списък на подизпълнителите -представя се ако се предвижда изпълнение на поръчката с подизпълнители, с приложени към него - писмено съгласие на съответния подизпълнител с нотариална заверка на подписа му и всички документи посочени в гл.ІV - т.2.1, 2.3, 2.8 и 2.10 от документацията за провеждане на процедурата Документ за самоличност (представя се на комисията). Нотариално заверено пълномощно( при участие чрез свой представител – представя се на комисията).Когато търговецът е новорегестриан (след 01.01.2008г) по реда на Закона за Търговския регистър (в сила от 01.01.2008г), или е извършил пререгистрацията си съгласно изискванията на Закона за Търговския регистър (в сила от 01.01.2008г), същият вместо копие за първоначална съдебна регистрация и документ за регистрация по БУЛСТАТ, представя Удостоверение за вписване издадено от Агенцията по вписванията.
 Минимални изисквания: посочените в документацията

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: съгласно т.2.4 от гл.ІV на документацията за провеждане на процедурата
 Минимални изисквания

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Има ли запазени поръчки: НЕ
 Ограничение на поръчката

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 Изисква ли се определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Вид процедура: Открит конкурс

ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)

 Начална тръжна цена

ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)

 Стъпка на наддаване

ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)

 Място
 Час
 Дата

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Идентификационен номер: Закупуване и доставка на следните нови ДМА за нуждите на ДП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, обл. Търговище - пет броя леки автомобили, среден клас с нормална проходимост EURO IV или аналогично

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 150
 Условия и начин за плащане: Цената на документацията за участие в конкурса е 150 лв. без включено ДДС. Сумата се заплаща в касата на ДЛС на адрес: гр. Попово, бул “Михаил Маджаров” №68, или по следната банкова сметка на ДП ДЛС – “Черни Лом”: IBAN-BG52BUIN70081015118314; BIC б.код: BUINBGSF; при ТБ “Алианц-България” АД- гр.Търговище, офис гр. Попово. Пакетът документи се получава от деловодството на ДП ДЛС “Черни Лом” адрес: гр. Попово, бул “Михаил Маджаров” №68 от 09.00 до 16.00 на последния работен ден предхождащ деня определен за провеждане на процедурата
 Дата: 18/11/2008
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

 Час: 16:00
 Дата: 18/11/2008

ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Езици

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите

 Дни: 30
 Дата
 Месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
 Място: Административната сграда на ДП-ДЛС “Черни Лом”, гр.Попово, бул.“Михаил Маджаров” №68, обл. Търговище
 Час: 10:30
 Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Представляващите участниците или техни пълномощници
 Дата: 19/11/2008

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:

Ако да, посочете проекта/програмата:

 Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша", № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Подаване на жалби: съгласно разпоредбите на чл.120 от ЗОП, във връзка с §2 от ПЗР на НВМОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" №18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 16/10/2008

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакт
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакт
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакт
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава