Съдържание на Държавен вестник, официален раздел
брой: 46, от дата 19.2.2019 г.Намерени резултати: 17

Народно събрание
Решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  стр. 2     Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 11 от 3 юли 2018 г. по конституционно дело № 8 от 2018 г.
  стр. 2     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
  стр. 7     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 132 от 5 юли 2018 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г.
  стр. 15     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 133 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постанов­ление № 278 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 15     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 134 от 9 юли 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
  стр. 17     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 135 от 9 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 18     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 136 от 9 юли 2018 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена с Постановление № 140 на Министерския съвет от 1998 г.
  стр. 19     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 137 от 10 юли 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на нацио­нални програми за развитие на образованието
  стр. 20     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 138 от 10 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г.
  стр. 23     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 472 от 9 юли 2018 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България
  стр. 25     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 477 от 9 юли 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово и с. Секулово, община Дулово, област Силистра, на „Каолин“ – ЕАД, гр. Сеново
  стр. 33     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 478 от 9 юли 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Шафкаалан“, разположено в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, на „Пътища и мостове“ – ЕООД, гр. Варна
  стр. 38     Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Конвенция за Международната хидрографска организация
  стр. 42     Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика
План за действие по програмата за страната 2018 – 2022 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
  стр. 47     Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика
Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 – 2019 г., България
  стр. 68     Преглед на материалаМинистерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
  стр. 77     Преглед на материала