Съдържание на Държавен вестник, официален раздел
брой: 46, от дата 19.1.2019 г.Намерени резултати: 10

Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  стр. 2     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 73 от 10 май 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране
  стр. 2     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 74 от 10 май 2018 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на вис­ше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 6     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 75 от 10 май 2018 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
  стр. 6     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 76 от 10 май 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
  стр. 6     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 77 от 11 май 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
  стр. 7     Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 78 от 14 май 2018 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които На­цио­нал­ната здравноосигурителна каса сключва договори
  стр. 9     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 321 от 11 май 2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-7 Търнак“, разположена на територията на областите Плевен и Враца
  стр. 32     Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 322 от 11 май 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище „Капу баир“, разположено в землищата на с. Партизани и с. Лопушна, община Дългопол, област Варна, и с. Трънак, община Руен, област Бургас, на „Пътища и мостове“ – ЕООД, Варна
  стр. 32     Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба № Н-11 от 2 май 2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
  стр. 37     Преглед на материала