Брой: 58, от дата 26.7.2016 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г.
  стр. 24
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.
  стр. 24
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г.
  стр. 25
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 177 от 18 юли 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с Постановление № 103 на Министерския съвет от 2003 г.
  стр. 25
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 178 от 18 юли 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
  стр. 25
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 179 от 18 юли 2016 г. за допълнение на Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 180 от 18 юли 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 181 от 18 юли 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 182 от 18 юли 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 593 от 20 юли 2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката
Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Унгария
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на съобщенията и информационните технологии между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на съобщенията и информационните технологии на Ислямска република Иран
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Правилник за отменяне на Правилника за прилагането на система за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната
  стр. 35
 Преглед на материалаВисш съдебен съвет
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ)
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности за трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
  стр. 41
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 11 от 15 юли 2016 г. за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция
  стр. 42
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
  стр. 49
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.12.2015
  Абонамент за 2016 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 18.12.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2016 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]