Брой: 66, от дата 28.8.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 218 от 19 август 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 219 от 19 август 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 220 от 20 август 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 221 от 20 август 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 222 от 20 август 2015 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 223 от 20 август 2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 224 от 21 август 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
  стр. 21
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 225 от 21 август 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 21
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 226 от 21 август 2015 г. за допълнение на Постановление № 187 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 637 от 21 август 2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище „Милин камък“, разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник, на „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД, София
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 639 от 21 август 2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 640 от 21 август 2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Созопол – Буджака“, община Созопол, област Бургас
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 641 от 21 август 2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „СБА“, община Каварна, област Добрич
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 642 от 21 август 2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Каваците – север“, община Созопол, област Бургас
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 643 от 21 август 2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Смокините – юг“, община Созопол, област Бургас
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS)
  стр. 31
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със седалище извън територията на Република България
  стр. 38
 Преглед на материалаИнспекторат към Висшия съдебен съвет
Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
  стр. 65
 Преглед на материалаКомисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
  стр. 78
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 17 от 19 август 2015 г. за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 79
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
  стр. 93
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 7362 от 18 юни 2015 г. по административно дело № 7996 от 2014 г.
  стр. 93
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1532-НР от 20 август 2015 г. относно утвърждаване на образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
  стр. 93
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]