Брой: 24, от дата 31.3.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на председател на Сметната палата
  стр. 8
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 46 за освобождаване на контраадмирал Димитър Минев Денев от длъжността командир на Военноморските сили и от военна служба
  стр. 8
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 47 за назначаване на комодор Димитър Ангелов Ангелов – заместник-командир на Военноморските сили, за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир на Военноморските сили
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 42
 Преглед на материалаМинистерство на околната среда и водите
Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг
  стр. 49
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
  стр. 50
 Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
  стр. 50
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]