Брой: 83, от дата 22.10.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  стр. 8
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
  стр. 9
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 232 за награждаване на г-н Душан Щраух – извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 29
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 233 за награждаване на проф. д-р Венко Митков Александров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
  стр. 29
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 235 за награждаване на г-жа Акико Игая – генерален директор на Японо-българската асоциация и генерален директор на Японо-българската фондация, с орден „Стара планина“ втора степен
  стр. 29
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 236 за награждаване на г-н Тошимицу Мотеги – министър на външните работи на Япония и председател на Групата за приятелство с България в Долната камара на парламента на Япония, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 29
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 237 за награждаване на г-н Хироми Йошида – доскорошен председател на Групата за приятелство с България в Горната камара на парламента на Япония, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 29
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 238 за награждаване на г-н Кадзунори Танака – министър на реконструкцията на Япония и генерален секретар на Групата за приятелство с България в Долната камара на парламента на Япония, с орден „Мадарски конник“ втора степен
  стр. 30
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 239 за награждаване на г-н Джуничи Ишии – депутат и генерален секретар на Групата за приятелство с България в Горната камара на парламента на Япония, с орден „Мадарски конник“ втора степен
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 261 от 17 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи на всички заинтересовани ведомства за 2019 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), създаден с Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 262 от 17 октомври 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 263 от 17 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 264 от 17 октомври 2019 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 265 от 17 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г.
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерство на туризма, Министерство на здравеопазването
Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“
  стр. 44
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество
  стр. 53
 Преглед на материалаНационален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Наредба № 7 от 3 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания
  стр. 81
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]