Брой: 41, от дата 21.5.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна
  стр. 12
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 118 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 119 от 16 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 120 от 16 май 2019 г. за отменяне на Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, приет с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2013 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 121 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 122 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерство на културата
Наредба № 1 от 8 май 2019 г. за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги
  стр. 28
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията
  стр. 30
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
  стр. 34
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 15844 от 18 декември 2018 г. по административно дело № 6218 от 2018 г.
  стр. 49
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]