Брой: 25, от дата 26.3.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
  стр. 8
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за освобождаване на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 49 от 21 март 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 50 от 21 март 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
  стр. 51
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
  стр. 60
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 13 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в дървообработването“
  стр. 63
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]