Брой: 58, от дата 23.7.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето
  стр. 5
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по правни въпроси
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 181 от 18 юли 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 2016 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 182 от 19 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 183 от 19 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 184 от 19 юли 2019 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 185 от 19 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 187 от 19 юли 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2019 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката
Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката
Наредба № РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2539 от 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Инструкция № И-4 от 4 юли 2019 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната
  стр. 46
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 16155 от 20 декември 2018 г. по административно дело № 8935 от 2018 г.
  стр. 47
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 9346 от 18 юни 2019 г. по административно дело № 2271 от 2019 г.
  стр. 56
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]