Брой: 76, от дата 30.9.2016 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания“ – ЕАД
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 241 от 17 септември 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 242 от 17 септември 2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 243 от 20 септември 2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
  стр. 30
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 244 от 21 септември 2016 г. за изменение на Постанов­ление № 21 от 5 февруари 2015 г. за създаване на Национален съвет по миграция и интеграция
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 245 от 21 септември 2016 г. за приемане на Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 246 от 21 септември 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 88
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 247 от 21 септември 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, одобрена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г.
  стр. 89
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 248 от 21 септември 2016 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“, на 6 ноември 2016 г.
  стр. 91
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 252 от 28 септември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
  стр. 93
 Преглед на материалаПатентно ведомство
Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България
  стр. 94
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 102
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт
  стр. 131
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 3662-МИ от 27 септември 2016 г. относно поправка на техническа грешка в Приложение № 98-МИ, утвърдено с т. 1 от Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г. на ЦИК
  стр. 131
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.12.2015
  Абонамент за 2016 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 18.12.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2016 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]