Брой: 81, от дата 30.9.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 297 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 299 от 19 септември 2014 г. за изменение на Постановление № 103 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма ,,Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 300 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 301 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2004 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 302 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 149 на Министерския съвет от 2013 г.
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 303 от 26 септември 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 308 от 26 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Меморандум за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната здравна организация, чрез своя Регионален офис за Европа, за изпълнението на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
  стр. 30
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]