Брой: 105, от дата 19.12.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
  стр. 32
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 288 за назначаване на Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 416 от 17 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 417 от 17 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 418 от 17 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
  стр. 37
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната
  стр. 37
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 420 от 17 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
  стр. 38
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Меморандум за разбирателство по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република
  стр. 38
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните
Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Поправка в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
  стр. 44
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 26.11.2014
  Съобщение за таксите през м. декември 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]