Брой: 17, от дата 23.2.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение на Закона за държавните такси
  стр. 12
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение на Закона за социално подпомагане
  стр. 14
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
  стр. 15
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки
  стр. 15
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал
  стр. 16
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание
  стр. 27
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г.
  стр. 27
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 43 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, на 20 май 2018 г.
  стр. 27
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 44 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Маломир, община Върбица, област Шумен, на 20 май 2018 г.
  стр. 27
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 47 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то Народно събрание на 9 февруари 2018 г., и мотивите към указа
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 23 от 16 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 24 от 19 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.
  стр. 32
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 98 от 16 февруари 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище „Дервент“, участък „Север“ и участък „Запад“, разположено в землищата на с. Юнак и с. Казашка река, община Аврен, област Варна, на „Темос – ГМ“ – ЕООД, София
  стр. 40
 Преглед на материалаНационален съвет за тристранно сътрудничество
Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество
  стр. 44
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
  стр. 44
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
  стр. 45
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
  стр. 45
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]