Брой: 84, от дата 20.10.2017 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 201 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, на 18 февруари 2018 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 222 от 13 октомври 2017 г. за изменение на Постановление № 14 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2017 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 223 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 224 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 225 от 13 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 226 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за националното съфинансиране за периода 2015 – 2017 г. по проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 227 от 16 октомври 2017 г. за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 607 от 13 октомври 2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Несебър-юг“, община Несебър, област Бургас
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 612 от 16 октомври 2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства – твърди горива – нефтошисти, от находище „Боров дол“, разположено в землището на с. Боров дол, община Твърдица, област Сливен, на „Мин инвест“ – ЕООД, с. Боров дол
  стр. 21
 Преглед на материалаМинистерство на туризма
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на туризма
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999
  стр. 53
 Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
  стр. 54
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]