Брой: 96, от дата 21.11.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 369 от 14 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката и енергетиката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
  стр. 6
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Решение № 712 от 6 ноември 2014 г. относно преразглеждане наложените на предприятията задължения за пренос на радио- и телевизионни програми по § 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерство на външните работи
Поправка в Консулската конвенция между Република България и Грузия (ДВ, бр. 143 от 1998 г.)
  стр. 15
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]