Брой: 25, от дата 20.3.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 37 от 15 март 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 38 от 15 март 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 159 от 16 март 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Росенец-север“, община Бургас, област Бургас
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 160 от 16 март 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св. Влас – болницата“, община Несебър, област Бургас
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 161 от 16 март 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Слънчев бряг-север“, община Несебър, област Бургас
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 162 от 16 март 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Несебър-юг“, община Несебър, област Бургас
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Девети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Всемирна пощенска конвенция
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Споразумение за услугите по пощенските плащания
  стр. 40
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Заключителен протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания
  стр. 48
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба № 8121з-238 от 6 март 2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112
  стр. 49
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
  стр. 50
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол
  стр. 51
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката
Наредба № РД-04-3 от 2 март 2018 г. за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещес­т­ва, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
  стр. 59
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба за допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията
  стр. 63
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
  стр. 65
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]