Брой: 33, от дата 26.4.2016 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
  стр. 22
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане
  стр. 25
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
  стр. 34
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
  стр. 35
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна
  стр. 38
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението
  стр. 38
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2016 г.
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 91 от 21 април 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 92 от 21 април 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция „Национална сигурност“
  стр. 87
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 93 от 21 април 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
  стр. 95
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 94 от 21 април 2016 г. за одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
  стр. 96
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Меморандум за изпълнение – договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“
  стр. 96
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
  стр. 104
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.12.2015
  Абонамент за 2016 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 18.12.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2016 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]