Брой: 37, от дата 22.5.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка № 203 на Международната организация на труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния труд
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управ­ляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 122 от 15 май 2015 г. за изменение на Устройствения правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, приет с Постановление № 217 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 123 от 15 май 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 124 от 18 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 125 от 20 май 2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката
Наредба за изменение на Наредба № Із-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
  стр. 24
 Преглед на материалаМинистерство на туризма
Наредба № 1 от 29 април 2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория
  стр. 37
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]