Брой: 63, от дата 1.8.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на републиката
Указ № 183 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сингапур със седалище в Джакарта
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 184 за назначаване на Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Монако със седалище в Париж
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 189 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, област Търговище, на 12 октомври 2014 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 197 за възлагане на парламентарната група на Движение за права и свободи да посочи кандидат за министър-председател
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 214 от 24 юли 2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 215 от 24 юли 2014 г. за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2006 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 217 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 218 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 219 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на Коми­сията за защита от дискриминация за 2014 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 220 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 221 от 25 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 222 от 25 юли 2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 223 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 224 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Бургас за 2014 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 225 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство „Кричим“
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 226 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 227 от 25 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 228 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската академия на науките за 2014 г. за закупуване на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на многофункционален компютърен комплекс
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 229 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 230 от 25 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 231 от 28 юли 2014 г. за отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, марки­рането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2006 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 553 от 25 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище „Дядово“, разположено в землищата на с. Дядово и с. Езеро, община Нова Загора, област Сливен, на „Инмат“ – ООД, София
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката и енергетиката
Договор между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на туризма
  стр. 21
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката и енергетиката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщения
Спогодба между правителството на Република България и правителството на Алжирскатa демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
  стр. 25
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
  стр. 29
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането
  стр. 31
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 49
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
  стр. 52
 Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
  стр. 52
 Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика
Наредба за изменение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
  стр. 58
 Преглед на материалаНационален осигурителен институт
Поправка в Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. на Националния осигурителен институт за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 62 от 2014 г.)
  стр. 58
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 28.2.2012
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 20.2.2012
  След 25 февруари 2012 г. обявленията за обществени поръчки няма да се публикуват в електронната страница на "Държавен вестник"
  [Още ....]