Брой: 6, от дата 18.1.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – Приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 7 от 14 януари 2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
  стр. 12
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Решение № 559 от 21 декември 2018 г. за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба
  стр. 13
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 4344 от 3 април 2018 г. по административно дело № 12492 от 2017 г.
  стр. 22
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]