Брой: 48, от дата 24.6.2016 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2015 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 185 за награждаване на академик чл.-кор. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н., с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 144 от 16 юни 2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 146 от 17 юни 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
  стр. 50
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 147 от 20 юни 2016 г. за приемане на Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
  стр. 51
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 148 от 20 юни 2016 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
  стр. 73
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 149 от 20 юни 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
  стр. 75
 Преглед на материалаМинистерство на външните работи
Споразумение между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия
  стр. 76
 Преглед на материалаМинистерство на външните работи
Допълнителнa договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия
  стр. 80
 Преглед на материалаМинистерство на външните работи
Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015 – 2018) в рамките на Програмата „Френският език в международните отношения“
  стр. 81
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.12.2015
  Абонамент за 2016 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 18.12.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2016 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]