Брой: 85, от дата 16.10.2018 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 224 за награждаване на Веселин Любомиров Николов с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 220 от 11 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 221 от 11 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на енергетиката
Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
  стр. 24
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време
  стр. 26
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Решение № 397 от 19 септември 2018 г. за изменение и допълнениe на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях
  стр. 27
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 5140-НС от 11 октомври 2018 г. относно обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки
  стр. 35
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]