Брой: 6, от дата 16.1.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 3 от 11 януари 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2018 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 4 от 11 януари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 5 от 11 януари 2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 6 от 11 януари 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба № Е-РД-04-1 от 3 януари 2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
  стр. 37
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 119 от 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
  стр. 44
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Наредба № 56 от 4 януари 2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
  стр. 48
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Решение № 631 от 21 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радио­честотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
  стр. 49
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]