Брой: 59, от дата 4.8.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за освобождаване на под­управител – ръководител на управление „Банково“ на Българската народна банка
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на подуправи­тел – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на подуправи­тел – ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на подуправи­тел – ръководител на управление „Банково“ на Българската народна банка
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за изменение на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, приети с Решение на Народното събрание от 10 юни 2015 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на омбудсман
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалните грижи Ивайло Калфин
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката
Споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвести­ционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България („Трето споразумение за изменение“)
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на икономиката
Споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвести­ционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България („Трето споразумение за изменение“)
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 15 от 24 юли 2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Eвропейския съюз
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за при­лагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
  стр. 61
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
  стр. 92
 Преглед на материалаКомисия за енергийно и водно регулиране
Правила за търговия с природен газ
  стр. 92
 Преглед на материалаКомисия за енергийно и водно регулиране
Правила за изменение и допълнение на Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
  стр. 102
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]