Брой: 33, от дата 25.4.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 76 от 18 април 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 77 от 19 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вът­решните работи, приет с Постанов­ление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 201 от 18 април 2017 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 2006 г. за изиск­ванията към ветеринарномедицинските аптеки
  стр. 24
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
  стр. 25
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
  стр. 26
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
  стр. 29
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]