Брой: 24, от дата 21.3.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 49 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 50 от 16 март 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 51 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 52 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
  стр. 117
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
  стр. 117
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Стандарт за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите
  стр. 126
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
  стр. 136
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 8552 от 11 юли 2016 г. по административно дело № 2383 от 2016 г.
  стр. 152
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 2759 от 7 март 2017 г. по административно дело № 11858 от 2016 г.
  стр. 156
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]