Брой: 34, от дата 15.4.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 68 за награждаване на г-н Андерс Фог Расмусен – генерален секретар на НАТО, с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 71 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, на 8 юни 2014 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 73 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLIІ Народно събрание на 4 април 2014 г., и мотивите към указа
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 78 от 10 април 2014 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 80 от 10 април 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г.
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 81 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 82 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 83 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 84 от 10 април 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 201 от 10 април 2014 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.
  стр. 20
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 202 от 10 април 2014 г. за изменение и допълнение на Решение № 117 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Изменение на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19 юни 2011 г.
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
  стр. 24
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
  стр. 58
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
  стр. 69
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 28.2.2012
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 20.2.2012
  След 25 февруари 2012 г. обявленията за обществени поръчки няма да се публикуват в електронната страница на "Държавен вестник"
  [Още ....]