Брой: 61, от дата 25.7.2014 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за защита на растенията
  стр. 22
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
  стр. 58
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика
  стр. 65
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по инвестиционно проектиране
  стр. 66
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
  стр. 66
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите
  стр. 66
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
  стр. 66
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по отбрана
  стр. 66
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
  стр. 67
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
  стр. 67
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
  стр. 67
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
  стр. 67
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси
  стр. 67
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
  стр. 67
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за елктронните съобщения
  стр. 68
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
  стр. 68
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
  стр. 68
 Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 10 от 15 юли 2014 г. по конституционно дело № 4 от 2014 г.
  стр. 68
 Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 11 от 10 юли 2014 г. по конституционно дело № 2 от 2013 г.
  стр. 72
 Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 12 от 17 юли 2014 г. по конституционно дело № 10 от 2014 г.
  стр. 83
 Преглед на материалаКонституционен съд
Определение № 3 от 17 юли 2014 г. по конституционно дело № 11 от 2014 г.
  стр. 87
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 202 от 17 юли 2014 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
  стр. 88
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 203 от 17 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
  стр. 88
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 204 от 17 юли 2014 г. за изменение на Постановление № 22 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
  стр. 88
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 205 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
  стр. 89
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 206 от 18 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г.
  стр. 96
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 208 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.
  стр. 97
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 209 от 21 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
  стр. 101
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 210 от 21 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
  стр. 102
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 211 от 21 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
  стр. 103
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 212 от 22 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
  стр. 104
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 501 от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Фатово“, разположено в землищата на с. Полковник Серафимово и гр. Смолян, община Смолян, област Смолян
  стр. 107
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
  стр. 111
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба № Н-12 от 17 юли 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
  стр. 115
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2014 година
  [Още ....]Дата на публикация:
  Абонамент за 2014 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 28.2.2012
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ
  [Още ....]Дата на публикация: 20.2.2012
  След 25 февруари 2012 г. обявленията за обществени поръчки няма да се публикуват в електронната страница на "Държавен вестник"
  [Още ....]