Брой: 16, от дата 27.2.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
  стр. 4
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 16 за освобождаване на генерал-майор Нейко Ненов Ненов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 28 януари 2015 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 17 за освобождаване на бригаден генерал Любчо Спасов Тодоров от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността командващ на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 30 юни 2015 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 18 за освобождаване на контраадмирал Георги Цветанов Мотев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 21 февруари 2015 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 19 за освобождаване на бригаден генерал Златко Тонев Златев от длъжността командир на 24-та авиационна база, назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите, удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 21 феврури 2015 г., и назначаването му за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командващ на Съвместното командване на силите за времето от 21 февруари до 29 юни 2015 г. включително
  стр. 5
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 20 за освобождаване на бригаден генерал Стефан Христов Петров от длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 4 март 2015 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 21 за назначаване на полковник Петьо Христов Мирчев на длъжността командир на 24-та авиационна база и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 21 февруари 2015 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 22 за назначаване на капитан I ранг Димитър Василев Йорданов на длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание „комодор“, считано от 4 март 2015 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 34 от 20 февруари 2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 35 от 20 февруари 2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 36 от 20 февруари 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 37 от 23 февруари 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 38 от 23 февруари 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Hаредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
  стр. 43
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 52
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 64
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 71
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  стр. 74
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
  стр. 114
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
  стр. 117
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Hаредба за изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
  стр. 167
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1456-НС от 25 февруари 2015 г. относно обявяване на Дончо Спасов Баксанов за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки
  стр. 167
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]