Брой: 28, от дата 17.4.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 51 за награждаване на проф. д-р Виолета Димитрова Маринова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 52 за награждаване на проф. Христо Христов Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 84 от 9 април 2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 85 от 14 април 2015 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегичес­ките обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 86 от 14 април 2015 г. за изменение на Постановление № 245 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 87 от 14 април 2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 238 от 14 април 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 239 от 14 април 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каваците – север“, община Созопол, област Бургас
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 240 от 14 април 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Смокините – юг“, община Созопол, област Бургас
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 241 от 14 април 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Смокините – север“, община Созопол, област Бургас
  стр. 16
 Преглед на материалаКомисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване
  стр. 20
 Преглед на материалаНационален осигурителен институт
Инструкция № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
  стр. 30
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]