Брой: 99, от дата 12.12.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
  стр. 19
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г.
  стр. 91
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 248 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Енчец, община Кърджали, област Кърджали, на 18 февруари 2018 г.
  стр. 91
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 250 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г., и мотивите към указа
  стр. 91
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 268 от 7 декември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г.
  стр. 93
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 269 от 7 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 93
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 270 от 8 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
  стр. 94
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 271 от 8 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г.
  стр. 95
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 272 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
  стр. 98
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 273 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
  стр. 98
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 274 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
  стр. 99
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 275 от 8 декември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
  стр. 99
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 276 от 8 декември 2017 г. за допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление № 27 на Министерския съвет от 2015 г.
  стр. 100
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 277 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
  стр. 100
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 278 от 8 декември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
  стр. 103
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 279 от 8 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
  стр. 103
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 280 от 8 декември 2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г.
  стр. 104
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 281 от 8 декември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
  стр. 104
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 754 от 8 декември 2017 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2018 г.
  стр. 105
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави
  стр. 106
 Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
  стр. 111
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.11.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]