Брой: 16, от дата 20.2.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за Eвропейската заповед за разследване
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 20 от 14 февруари 2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 21 от 15 февруари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
  стр. 142
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 22 от 15 февруари 2018 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
  стр. 142
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи
  стр. 142
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
  стр. 147
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение на Наредба № 16 от 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели
  стр. 164
 Преглед на материалаНародно събрание
Поправка в Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 2018 г.)
  стр. 164
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]