Брой: 93, от дата 1.12.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Временната комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на член и председател на Фискалния съвет
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на член на Фискалния съвет
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на член на Фискалния съвет
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на член на Фискалния съвет
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на член на Фискалния съвет
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 227 за наименуване на географски обекти в Антарктика
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 324 от 24 ноември 2015 г. за изменение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2005 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаПатентно ведомство на Република България
Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба № 8 от 19 ноември 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
  стр. 12
 Преглед на материалаБългарска народна банка
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Инструкция за отменяне на Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България
  стр. 22
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]