Брой: 60, от дата 25.7.2017 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа“
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 144 от 19 юли 2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 145 от 19 юли 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с Постанов­ление № 145 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 146 от 21 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.
  стр. 18
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 147 от 21 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
  стр. 18
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 148 от 24 юли 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 391 от 17 юли 2017 г. за приемане на Списък на иновативните училища
  стр. 40
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вът­решните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
  стр. 46
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба № 8121з-920 от 13 юли 2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи
  стр. 62
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изиск­ващи особена опаковка
  стр. 72
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
  стр. 76
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 28.12.2016
  Абонамент за 2017 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 9.12.2016
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2017 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]