Брой: 96, от дата 20.11.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 243 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 244 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 245 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи и/или трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 246 от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 247 от 15 ноември 2018 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Конвенциятa за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е поправена от Протокола от 1978 г., отнасящ се към нея
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
  стр. 10
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
  стр. 18
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България
  стр. 20
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 25 от 7 ноември 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“
  стр. 21
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
  стр. 42
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]