Брой: 7, от дата 19.1.2018 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение на Закона за собствеността
  стр. 41
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
  стр. 41
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
  стр. 42
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
  стр. 42
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
  стр. 42
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 2 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, на 20 май 2018 г.
  стр. 42
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 3 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, на 20 май 2018 г.
  стр. 42
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 4 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали, на 20 май 2018 г.
  стр. 42
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, храните и горите
Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
  стр. 43
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
  стр. 48
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
  стр. 49
 Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика
Наредба за изменение на Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания
  стр. 117
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
  стр. 117
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация:
  Абонамент за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2017
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2018 година
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2017
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]