Брой: 50, от дата 3.7.2015 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 156 от 26 юни 2015 г. за изменение на Постановление № 440 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на национални музеи
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 157 от 26 юни 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 158 от 26 юни 2015 г. за създаване на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 159 от 26 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 160 от 26 юни 2015 г. за изменение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 161 от 26 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 21 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по миграция и интеграция
  стр. 11
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 162 от 29 юни 2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на външните работи
Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2015 – 2018 г.
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерство на туризма
Протокол за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културата и туризма на Република Азербайджан
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България
  стр. 40
 Преглед на материалаМинистерство на правосъдието
Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
  стр. 40
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 1155 от 2 февруари 2015 г. по административно дело № 10538 от 2014 г.
  стр. 46
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.11.2014
  Абонамент за 2015 г.
  [Още ....]Дата на публикация: 23.11.2014
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2015 година
  [Още ....]Дата на публикация: 15.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ
  [Още ....]Дата на публикация: 12.9.2014
  Необходими документи за обнародване на покана към кредиторите по чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ:
  [Още ....]